Chuyên ngành tiến sĩ

Chuyên ngành

 Định hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ giảng dạy

 

 

 

Kinh tế học ứng dụng

Kinh tế học quốc dân

Tiếng Trung

Khu vực kinh tế học

Tiếng Trung

Tài chính học

Tiếng Trung

Tiền tệ học

Tiếng Trung

Kinh tế công nghiệp học

Tiếng Trung

Thương mại quốc tế học

Tiếng Trung

Kinh tế học lao động

Tiếng Trung

Kinh tế lượng

Tiếng Trung

Kinh tế quốc phòng

Tiếng Trung

Quản lý công thương

Kế toán học

Tiếng Trung

Quản lý doanh nghiệp

Tiếng Trung

Quản lý du lịch

Tiếng Trung

 Kinh tế và quản lý kỹ thuật

Tiếng Trung

 Thống kê học

 

Tiếng Trung

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing